Про Агенцію

 • Статут

 • Керівництво

 • Партнерство

 • Реквізити

 • Громадське об’єднання Громадська організація «Агенція з питань виконання рішень» (далі – Агенція) є добровільним громадським об’єднанням, яке створене на засадах професійної належності та фахівців у галузі виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів для сприяння розвитку та зміцненню інституту приватного виконання рішень в Україні, підвищення професійного рівня приватних виконавців, підвищення ролі та авторитету приватного виконавця в суспільстві а також задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Агенції.

  Основною метою створення та діяльності Агенції є сприяння у розбудові правової держави, зокрема:
  • захист законних соціальних, економічних та інших спільних прав та інтересів членів Агенції;
  • створення і підтримка авторитету, позитивного іміджу інституту приватного виконання рішень, підвищення престижу роботи приватного виконавця;
  • підвищення рівня професіоналізму фахівців сфери примусового виконання рішень;
  • протидія проявам корупції у сфері примусового виконання рішень;
  • боротьба з правовим нігілізмом населення;
  • участь у формуванні демократичного, правового громадянського суспільства.

  З метою досягнення поставленої мети, Агенція ставить перед собою наступні завдання:
  • брати участь в організації наукових досліджень, видання методичної, довідково-інформаційної та іншої продукції, в тому числі друкованої, необхідної для досягнення статутної мети;
  • брати участь у здійсненні громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів у сфері виконання рішень;
  • розробляти пропозицій щодо реформування та удосконалення системи органів примусового виконання рішень, відповідного законодавства тощо;

  • забезпечувати правовий та соціальний захист членів Агенції;
  • представляти інтереси членів Агенції в державних установах, та інших організаціях, здійснювати співробітництво з органами зарубіжних країн;
  • узагальнювати практику правозастосування для використання в діяльності приватних виконавців;
  • надавати практичні організаційні та методичні рекомендації приватним виконавцям та проводити заходи щодо підвищення кваліфікації приватних виконавців;
  • здійснювати аудит діяльності приватних виконавців з їх ініціативи;
  • проводити семінари, наради, конференції для приватних виконавців;
  • організовувати і фінансувати спортивні, освітні, культурні та інші заходи для членів Агенції;
  • встановлювати заохочення та вручати винагороди Агенції;

  • організовувати заходи щодо роз’яснення норм чинного законодавства серед громадян, в тому числі забезпечувати широке висвітлення таких роз’яснень засобами масової інформації;
  • надавати правову допомогу та правовий захист особам, чиї права та законні інтереси у сфері примусового виконання рішень були порушені;
  • розробляти та реалізовувати проекти та програми, направлені на досягнення мети Агенції;

  • пропагувати високий рівень культури приватного виконавця під час виконання ним професійної діяльності;
  • запобігати та протидіяти проявам корупції у сфері примусового виконання рішень;
  • залучати інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами;
  • взаємодіяти з державними, профспілковими, комерційними та громадськими організаціями з питань реалізації планів та програм Агенції;
  • звертатися до органів державної влади, а також до інших органів з пропозиціями, які відповідають реалізації цілей та завдань Агенції;
  • з метою виконання статутних завдань і мети Агенція, здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);
  • формувати апарат працівників для здійснення повсякденної практичної роботи, залучаючи для своїх цілей фахівців необхідних галузей;
  • утворювати фонди для фінансування спеціальних програм.

  Як стати членом Агенції