Договір-оферта для спікерів

ДОГОВІР
публічної оферти зі спікерами щодо організацію заходу
«Закон 5660»

Цей договір, в якому одна сторона Громадська організація «Агенція з питань виконання рішень», код 40682954 (надалі–Агенція, організатор Заходу), і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Спікер), з іншого боку, далі разом — Сторони, уклали даний договір (далі — Договір) адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Агенції, укласти зі Спікерами договір по організації заходу «Закон 5660» (надалі – Захід).

Необхідно прочитати цей договір публічної оферти про організації Заходу і якщо не зрозумілий будь-який з пунктів цього Договору або у Спікера відсутня інформація, що його цікавить, необхідно відвідати сайт організатора заходу: https://ae.org.ua/, де отримати необхідну інформацію або звернутися на електронну пошту організатора Заходу: office@ae.org.ua та отримати необхідні роз’яснення.

Спікер – доповідач, який на запрошення представника організатора Заходу бере участь у Заході та виступає з доповіддю на заздалегідь визначену з організатором Заходу тему, попередньо ознайомившись і акцептувавши умови цього Договору публічної оферти.

Участь у Заході в якості Спікера є підтвердженням надання цілковитої та безумовної згоди з умовами цього Договору (акцепт Договору), Спікеру зрозумілі його положення і він зобов’язується виконувати його умови.

На вимогу Спікера, текст цього Договору публічної оферти направлятиметься Спікеру на вказану ним адресу електронної пошти.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір регламентує умови і порядок участі Спікера у Заході та зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим у його Сторін, а також правовідносини щодо майнових та особистих немайнових прав інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, що використовуються та створюються Сторонами у зв’язку з проведенням Заходу.

1.2. Участь у Заході в якості Спікера здійснюється Спікером виключно на умовах цього Договору і лише в разі його повного і беззастережного прийняття. Часткове прийняття, а так само прийняття на інших умовах не допускається. Виступ Спікера під час Заходу на запропонованих у цьому Договорі умовах свідчить про укладення між ними цього Договору.

1.3. Спікер бере участь у Заході на безоплатній основі.

1.4. Агенція має право в будь-який час вносити зміни в цей Договір. Договір зі змінами поширюється на Спікера, якщо після внесення змін до Договору Спікер не повідомив про відмову від прийняття його умов протягом п’яти робочих днів з дня внесення змін.

ІІ. Предмет договору

2.1. Агенція здійснює організацію Заходу «Закон 5660» в межах якого Спікеру надається можливість виступити з доповіддю на попередньо узгоджену з організатором Заходу тему. Для організації Заходу Агенція залучає Спікерів, зокрема, з числа діючих приватних виконавців, відомості про яких включені до Єдиного реєстру приватних виконавців, інших фахівців.

2.2. Місце проведення заходу: Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький», конференц-зала № 3.

2.3. Дата проведення заходу: 29.10.2021.

2.4. Час проведення заходу: з 9:00 до 17:30.

2.5. Черговість, конкретний час і тривалість, теми виступів Спікерів визначаються та можуть бути змінені під час Заходу представниками організатора Заходу. Представник Агенції має право не допустити будь-яку особу до приміщення, визначеного пунктом 2.2. цього Договору у час проведення Заходу, визначений пунктами 2.3. та 2.4. цього Договору на власний розсуд без пояснення причин.

2.6. Особисті немайнові права та виключні майнові права інтелектуальної власності на об’єкти авторського права (зокрема, плани, тези та тексти виступів, презентаційні матеріали, зображення), що використовуються Спікером для цілей проведення Заходу, належать Спікеру.

2.7. Спікер надає Агенції повний і безвідкличний дозвіл (ліцензію) на використання визначених у п. 2.6. об’єктів інтелектуальної власності та фрагментів таких об’єктів, зокрема, у рекламних цілях. Ліцензія щодо конкретного об’єкта права інтелектуальної власності вважається наданою з моменту використання такого об’єкта Спікером під час проведення Заходу, є чинною на весь строк охорони відповідного права інтелектуальної власності на такий об’єкт та розповсюджується на територію всього Світу.

2.8. Спікер надає Агенції повний і безвідкличний дозвіл (згоду) на здійснення аудіо та відео фіксації Заходу (далі – Фіксація), здійснення прямої аудіо та відео трансляції Заходу будь-якими технічними засобами та на використання Агенцією матеріалів Фіксації п. 2.9.

2.9. Повний обсяг виключних майнових прав на матеріали Фіксації відповідного Заходу (відеограма, фонограма або стенограма, матеріали фотозйомки тощо) належить Агенції. Відповідно, Агенція має виключне право на власний розсуд без погодження зі Спікером:
– розповсюджувати матеріали Фіксації в будь-який спосіб та в будь-якому обсязі на будь-якій території для будь-якого кола осіб;
– перешкоджати незаконному використанню іншими особами матеріалів Фіксації Заходу на будь-якій території;
– надавати іншим особам право на використання матеріалів Фіксації Заходу в будь-якому обсязі, на будь-якій території та на будь-яких умовах.

2.10. За наявності технічної можливості, Агенція зобов’язується у звичайний спосіб зазначати Спікера під його власним іменем як Спікера, доповідача, автора, співавтора, ведучого, модератора або учасника (в залежності від конкретного випадку) відповідного Заходу у всіх матеріалах, пов’язаних із відповідним Заходом. Спікер не може пред’являти Агенції вимоги або претензії щодо незазначення або неналежного зазначення Спікера у якості доповідача, автора, співавтора, ведучого, модератора або учасника Заходу у разі, якщо таке незазначення чи обмежене зазначення його в такій якості спричинено звичайною практикою або технічними обмеженнями.

ІІІ. Права та обов’язки сторін

3.1. Агенція зобов’язана:

– надати Спікеру, на його вимогу, у спосіб визначений цим Договором підтвердження реєстрації для участі у Заході;

– організувати та провести Захід;

– під час Заходу не допускати присутності в місці проведення Заходу кількості учасників, що перевищує дозволену чинним на день проведення Заходу законодавством кількість з урахуванням площі приміщення в якому проводиться Захід.

3.2. Агенція має право:

– допустити до участі у Заході лише зареєстрованих в установленому порядку Спікерів;

– не допустити до участі у заході будь-яких осіб у разі наявності у таких осіб ознак захворювання (підвищена температура, кашель тощо);

– не допустити до участі у заході будь-яких осіб без пред’явлення документального підтвердження щеплення проти COVID-19 таких осіб, у разі, якщо станом на день проведення Заходу, в місті Києві діятимуть протиепідеміологічні чи карантинні обмеження;

– використовувати на власний розсуд, зокрема, і в комерційних цілях матеріали аудіо та відео Фіксації Заходу згідно з положеннями п. 2.6. – 2.10 цього Договору публічної оферти.

3.3. Спікер зобов’язаний:

– дотримуватися загальноприйнятих правил етикету, не порушувати громадський порядок, дотримуватися протиепідеміологічних заходів, під час Заходу носити захисну маску, користуватися антисептичними засобами, дотримуватися дистанції відповідно до розміщених в залі місць для учасників та Спікерів.

3.3. Спікер має право:

– взяти участь у Заході на умовах визначених цим Договором, крім випадків, встановлених пунктом 2.5. цього Договору.

– отримати підтвердження реєстрації для участі у Заході в порядку визначеному цим Договором.

3.4. Витрати Спікера, пов’язані з участю у Заході, зокрема, транспортні, на харчування та проживання тощо відшкодуванню з боку Агенції не підлягають.

3.5. Для реєстрації Спікера та допущення його до участі у Заході, Спікеру необхідно надати Агенції інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності) Спікера, його посаду та місце роботи, адресу його електронної пошти та номеру телефону для комунікації в разі такої необхідності.

3.6. Агенція не несе відповідальності за помилки, допущені Спікером при реєстрації для участі у Заході, зокрема, помилки у прізвищі, імені та по-батькові.

ІV. Прикінцеві положення

4.1. Цей договір публічної оферти вступає в силу з моменту розміщення тексту договору на сайті https://ae.org.ua/  та в частині прав та обов’язків щодо організації та проведення Заходу діє до 29.10.2021 включно; в частині врегулювання майнових та особистих немайнових прав інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності – діє протягом усього часу охорони прав на відповідні об’єкти права інтелектуальної власності та може бути припинений за взаємною згодою Сторін.

4.2. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010, Спікер визнає і погоджується з наданням Агенції своїх персональних даних, які отримані Агенцією в процесі оплати участі у Заході та здійснення реєстрації для участі у Заході, зокрема, прізвище, ім’я, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Спікер усвідомлює що його прізвище, ім’я та по-батькові можуть стати відомі необмеженому колу людей з числа інших Спікерів, учасників заходу та будь-яких інших осіб. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Спікер дає Агенції право на обробку його персональних даних у зв’язку з організацією та проведенням Заходу. Термін використання наданих персональних даних – безстроково.

4.3. Спори, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.