Статут

 

Скан Статуту

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1 Громадське об’єднання Громадська організація «Агенція з питань виконання рішень» (далі – Агенція) є добровільним громадським об’єднанням, яке створене на засадах професійної належності та фахівців у галузі виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів для сприяння розвитку та зміцненню інституту приватного виконання рішень в Україні, підвищення професійного рівня приватних виконавців, підвищення ролі та авторитету приватного виконавця в суспільстві а також задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Агенції.

 

1.2 Агенція створена за рішенням Установчого з’їзду згідно з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншим чинним законодавством та цим Статутом.

 

1.3 Агенція є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Агенції, визначеної цим Статутом.

 

1.4 Агенція є громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи – непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Діяльність Агенції поширюється на всю територію України. Агенція створена на невизначений термін та набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації. Агенція має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках круглу печатку, штампи та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством, а також бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор, що зареєстровані у встановленому законом порядку зразки яких затверджуються Правлінням Агенції.

 

1.5 Агенція не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями Агенції, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

 

1.6 Агенція є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Агенція здійснює співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими громадськими об’єднаннями, профспілками, навчальними закладами та науковими установами.

 

1.7 Основними принципами Агенції є верховенство права, незалежність, аполітичність, професіоналізм, рівноправність членів, демократичність, добровільність, гласність, прозорість та відкритість.

 

1.8 Найменування Агенції:

Повне найменування українською мовою – Громадська організація «Агенція з питань виконання рішень»;

Повна назва англійською мовою – «Agency on Enforcement».

Скорочене найменування українською мовою – ГО «АВР»;

Скорочена назва англійською мовою – «AE».

 1. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНЦІЇ

2.1 Основною метою створення та діяльності Агенції є сприяння у розбудові правової держави, зокрема:

 • захист законних соціальних, економічних та інших спільних прав та інтересів членів Агенції;
 • створення і підтримка авторитету, позитивного іміджу інституту приватного виконання рішень, підвищення престижу роботи приватного виконавця;
 • підвищення рівня професіоналізму фахівців сфери примусового виконання рішень;
 • протидія проявам корупції у сфері примусового виконання рішень;
 • боротьба з правовим нігілізмом населення;
 • участь у формуванні демократичного, правового громадянського суспільства;

 

2.2 З метою досягнення поставленої мети, Агенція ставить перед собою наступні завдання:

 • брати участь в організації наукових досліджень, видання методичної, довідково-інформаційної та іншої продукції, в тому числі друкованої, необхідної для досягнення статутної мети;
 • брати участь у здійсненні громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів у сфері виконання рішень;
 • розробляти пропозицій щодо реформування та удосконалення системи органів примусового виконання рішень, відповідного законодавства тощо;

 

 • забезпечувати правовий та соціальний захист членів Агенції;
 • представляти інтереси членів Агенції в державних установах, та інших організаціях, здійснювати співробітництво з органами зарубіжних країн;
 • узагальнювати практику правозастосування для використання в діяльності приватних виконавців;
 • надавати практичні організаційні та методичні рекомендації приватним виконавцям та проводити заходи щодо підвищення кваліфікації приватних виконавців;
 • здійснювати аудит діяльності приватних виконавців з їх ініціативи;
 • проводити семінари, наради, конференції для приватних виконавців;
 • організовувати і фінансувати спортивні, освітні, культурні та інші заходи для членів Агенції;
 • встановлювати заохочення та вручати винагороди Агенції;

 

 • організовувати заходи щодо роз’яснення норм чинного законодавства серед громадян, в тому числі забезпечувати широке висвітлення таких роз’яснень засобами масової інформації;
 • надавати правову допомогу та правовий захист особам, чиї права та законні інтереси у сфері примусового виконання рішень були порушені;
 • розробляти та реалізовувати проекти та програми, направлені на досягнення мети Агенції;

 

 • пропагувати високий рівень культури приватного виконавця під час виконання ним професійної діяльності;
 • запобігати та протидіяти проявам корупції у сфері примусового виконання рішень;
 • залучати інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами;
 • взаємодіяти з державними, профспілковими, комерційними та громадськими організаціями з питань реалізації планів та програм Агенції;
 • звертатися до органів державної влади, а також до інших органів з пропозиціями, які відповідають реалізації цілей та завдань Агенції;
 • з метою виконання статутних завдань і мети Агенція, здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);
 • формувати апарат працівників для здійснення повсякденної практичної роботи, залучаючи для своїх цілей фахівців необхідних галузей;
 • утворювати фонди для фінансування спеціальних програм.

 

 1. ПРАВА АГЕНЦІЇ

Для досягнення статутних цілей та виконання завдань, Агенція має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів державної влади і управління, брати участь у розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування в порядку передбаченому чинним законодавством України;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 • здійснювати громадських контроль за виконанням законів у сфері примусового виконання рішень, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої цілі та завдання;
 • проводити мирні зібрання;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими громадськими об’єднаннями в спілки (союзи, асоціації тощо), укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу, засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати  з іншими громадськими організаціями міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства) якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Агенції та сприяє її досягненню;
 • набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;
 • використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Агенції;
 • наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових договорів;

 

Агенція також користується іншими правами, передбаченими законами України.

 

 1. ЧЛЕНИ АГЕНЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1 Членство в Агенції є індивідуальним. Агенція діє на засадах добровільного членства.

4.2 Індивідуальними членами Агенції можуть бути громадяни України, які мають повну цивільну дієздатність, поділяють мету та завдання Агенції, виконують Статут Агенції, беруть участь у її діяльності а також своєчасно сплачують членські внески крім випадків встановлених Положенням про членство.

4.3 Членство в Агенції є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів Агенції.

4.4 Засновники, що є учасниками Установчого з’їзду, набувають членства в Агенції після її державної реєстрації.

4.5 Рішення про прийом до Агенції приймає Правління Агенції протягом місяця з дня надходження особистої письмової заяви громадянина про набуття членства. Правління Агенції має право відмовити у прийнятті особи в члени Агенції. У разі прийняття рішення про прийом громадянина до лав Агенції (надання членства), відповідне рішення Правління затверджується Головою Агенції, який видає членський квиток встановленого зразка. Вимоги до форми та змісту заяви про вступ до Агенції встановлюється Рішенням Правління Агенції затвердженим Головою Агенції.

4.6 Розмір вступного внеску та розмір членських внесків встановлюються Положенням про членство, яке приймається Правлінням та затверджується Головою Агенції.

4.7 Облік членів Агенції здійснюється Правлінням Агенції.

4.8 Члени Агенції рівні у своїх правах та обов’язках.

 

4.9 Права члена Агенції:

 • обирати і бути обраними (делегованим) до складу статутних органів Агенції, на конференції та з’їзди;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Агенції;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Агенції до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Агенції;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Агенцією;
 • на отримання від Агенції допомоги, якої він потребує;
 • вільно виходити з лав Агенції за власною письмовою заявою;
 • вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;
 • користуватися іншими правами передбаченими чинним законодавством та цим Статутом.

 

4.10 Обов’язки члена Агенції:

 • виконувати вимоги цього Статуту;
 • брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Агенції, всебічно сприяти зміцненню її авторитету;
 • сплачувати внески у розмірі та у порядку встановленому Правлінням та затвердженому Головою Агенції;
 • пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Агенції;
 • виконувати вимоги керівних органів Агенції;
 • не допускати дій, що дискредитують Агенцію;
 • нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про членство та іншими внутрішніми документами Агенції.

 

4.11 Членство в Агенції припиняється у випадках:

 • виходу з Агенції за власним бажанням;
 • виключення з Агенції

4.11.1 У випадку самостійного виходу з Агенції за власним бажанням, рішення Правлінням не приймається. Датою припинення членства є дата надходження заяви до Правління Агенції.

4.11.2 Члена Агенції може бути виключено з її лав за рішенням Правління, яке затверджується Головою Агенції з наступних підстав:

 • порушення Статуту Агенції;
 • набрання чинності обвинувальним вироком суду про визнання члена Агенції винним у скоєнні умисного злочину;
 • публічне висловлювання антиукраїнських, людиноненависницьких, в тому числі профашистських та прокомуністичних закликів, розпалювання міжрасової, міжетнічної, міжнаціональної ворожнечі, інші публічні прояви нетерпимості та нетолерантності, які є порушенням чинного законодавства;
 • систематичного ухилення від участі в роботі Агенції та виконання рішень Статутних органів, в тому числі, в разі відсутності на Загальних зборах протягом двох разів поспіль;
 • вчинення проступку, що заподіяв моральну або матеріальну шкоду Агенції;
 • несплати членських внесків без поважних причин, сума заборгованості зі сплати яких, перевищує суму відповідних платежів за три місяці;
 • виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Агенції;
 • смерті або оголошення померлим члена Агенції або визнання його особи недієздатною у встановленому законом порядку;

4.11.3 У разі добровільного виходу з Агенції (за власним бажанням) або виключення члена з Агенції, майно та кошти, передані таким членом у власність Агенції, поверненню не підлягають.

4.12 Головою Агенції за активну участь у її діяльності, за видатні результати роботи та в інших випадках, її член може бути заохочений шляхом оголошення подяки, нагородження відзнаками Агенції в порядку встановленому Рішенням Голови Агенції.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АГЕНЦІЇ

5.1 Установчий з’їзд

5.1.1 Для заснування Агенції скликається Установчий з’їзд, право брати участь у якому мають усі засновники Агенції.

5.1.2 Установчий з’їзд має наступну компетенцію:

 • приймає рішення про створення Агенції;
 • затверджує Статут Агенції;
 • затверджує заходи щодо реєстрації та початку діяльності Агенції;
 • обирає Голову Агенції та склад Ревізійної комісії;
 • утворює перші органи Правління Агенції та обирає перший склад Правління Агенції – керівників органів Правління Агенції.

5.1.3 Рішення Установчого з’їзду приймаються відкритим або за рішенням Установчого з’їзду таємним голосуванням простою більшістю голосів засновників, присутніх на Установчому з’їзді.

5.1.4 Установчий з’їзд повноважний обрати перший склад Правління Агенції.

 

5.2 Керівними органами Агенції є:

 • Загальні збори;
 • Правління;
 • Голова Агенції;
 • Ревізійна комісія.

5.2.1 Загальні збори

5.2.1.1 Загальні збори є вищим органом Агенції, який скликається не рідше одного разу на два роки Правлінням Агенції. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менше 1/2 частини членів Агенції або на вимогу Голови Агенції.

5.2.1.2 У разі надходження до Правління Агенції вимоги скликання позачергових Загальних зборів, вимога розглядається протягом двох місяців. За результатами розгляду вимоги, Правління Агенції визначає час та місце проведення Загальних зборів. Правління Агенції повідомляє про скликання чергових (позачергових) Загальних зборів не пізніше ніж за місяць до дати їх проведення.

5.2.1.3 Проект порядку денного Загальних зборів пропонується Правлінням. Остаточний порядок денний затверджується на початку роботи Загальних зборів.

5.2.1.4 Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Агенції. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю, а рішення щодо реорганізації та ліквідації Агенції, внесення змін до Статуту, рішення про звільнення від виконання обов’язків члена Правління приймаються більшістю, не меншою від 3/4 присутніх членів Агенції.

5.2.1.5 Під час Загальних зборів головує Голова Правління, а в разі  його відсутності, тимчасовий виконувач обов’язків Голови Правління. Секретар Загальних зборів обирається на початку кожного засідання Загальних зборів. Голова та секретар Загальних зборів членів виконують обов’язки, пов’язані з проведенням Загальних зборів членів. Секретар забезпечує ведення протоколу засідання Загальних зборів членів. В протоколі Загальних зборів членів відображуються результати голосування і рішення Загальних зборів членів. Протокол засідання Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів.

5.2.1.6 Загальні збори можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління та повідомляє членів Агенції одночасно з повідомленням про скликання чергових (позачергових) Загальних зборів. Член Агенції який бере участь у Загальних Зборах за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій має той самий статус, права і обов’язки як такий, що присутній на Загальних Зборах безпосередньо. У Протоколі Загальних Зборів зазначається про форму засідання, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.2.1.7 До компетенції Загальних зборів належить:

 • Затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Агенції;
 • Затвердження основних програм та напрямків діяльності Агенції;
 • Заслуховування звітів статутних органів Агенції;
 • Ухвалення рішення щодо припинення діяльності Агенції;
 • Призначення ліквідаційної комісії та її голови;
 • Обрання Голови Агенції строком на два роки;
 • Обрання складу Ревізійної комісії;
 • Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Агенції та у місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;
 • Вжиття заходів відновлення порушених прав членів Агенції з боку посадових осіб Агенції.

 

5.2.2 Правління

5.2.2.1 Правління є постійно діючим органом управління Агенції.

5.2.2.2 Правління Агенції складають керівники відділів, департаментів та інших органів, створених рішенням Голови Агенції (далі – органи Правління Агенції). Керівників органів Правління  Агенції призначає Голова Агенції. Перший склад Правління Агенції призначається Установчим з’їздом.

5.2.2.3 Правління Агенції очолює Голова Правління. Голова Правління визначається рішенням Правління з числа його членів. Голова Правління головує на засіданнях Правління. На час відсутності Голови Правління, рішенням Правління з числа його членів обирається тимчасовий виконувач обов’язків Голови Правління. За дорученням Голови Агенції, у разі його відсутності, Голова Правління виконує обов’язки Голови Агенції. У разі одночасної неможливості виконання Головою Агенції та Головою Правління своїх повноважень, обов’язки Голови Агенції виконує тимчасовий виконувач обов’язків Голови Правління.

5.2.2.4 Голова Правління, а в разі  його відсутності, тимчасовий виконувач обов’язків Голови Правління, головує на Загальних Зборах.

5.2.2.5 До компетенції Правління Агенції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Агенції, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Голови Агенції.

5.2.2.6 Правління Агенції скликає позачергові Загальні збори на вимогу не менше 1/2 частини членів Агенції або на вимогу Голови Агенції

5.2.2.7 Правління Агенції здійснює:

 • представництво Агенції в державних органах, інших організаціях та за кордоном;
 • координацію діяльності місцевих осередків;
 • організацію виконання рішень Загальних зборів;
 • забезпечення підготовки та проведення засідань Загальних зборів;
 • керівництво та забезпечення поточної діяльності Агенції;
 • прийняття поточних планів діяльності Агенції та заходів, необхідних для їх виконання;
 • прийняття рішення щодо відкриття та закриття рахунків;
 • прийняття щорічного бюджету та звіту про його використання, бухгалтерського балансу;
 • підготовку документів Загальних зборів;
 • розроблення та планування заходів, внесення зміни до плану заходів;
 • забезпечення та контроль виконання рішень Загальних зборів;
 • підготовка та подання на затвердження Загальних зборів Положень про Правління, Ревізійну комісію, а також змін до них;
 • підготовка та подання на затвердження Голови Агенції Положень, Рішень, Порядків, Правил, Регламентів та інших внутрішніх документів, що регулюють діяльність органів Агенції.
 • ухвалення рішень щодо прийняття у члени Агенції, виключення з членів;
 • встановлення розміру та порядку сплати вступного та членських внесків;
 • ухвалення рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Агенції;
 • заснування та ліквідацію друкованих засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;
  • ведення інформаційної політики;
  • погодження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Агенції;
  • прийняття рішення щодо вступу Агенції до всеукраїнських та міжнародних громадських (неурядових) об’єднань;
  • затвердження зразків печатки, штампів, а також зразка посвідчення члена Агенції;
  • скликання чергових та позачергових Загальних зборів;
  • інші повноваження віднесені до компетенції Правління цим Статутом або рішенням Загальних зборів.

 

5.2.3 Голова Агенції

5.2.3.1 Голова Агенції є вищою посадовою особою Агенції, яка має право представляти Агенцію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Агенції. Голова Агенції обирається Загальними Зборами строком на два роки. Повноваження Голови Агенції можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів, якщо таке рішення підтримали не менше 1/2 загальної кількості членів Агенції.

5.2.3.2 Голова Агенції в межах своєї компетенції:

 • забезпечує загальне керівництво Агенцією та Правлінням щодо реалізації статутної мети та завдань Агенції;
 • представляє Агенцію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Агенції без довіреності та вчиняє від імені Агенції юридично значущі дії;
 • створює та ліквідує відділи, департаменти та інші органи Правління Агенції, призначає їх керівників, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;
 • може створювати комісії, сектори, секції та інші робочі органи Агенції, до роботи яких можуть бути залучені члени Агенції, а також незалежні експерти (спеціалісти);
 • затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Агенції;
 • має право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
 • має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Агенції;
 • підписує затверджені Загальними Зборами Статут Агенції, зміни та доповнення до нього;
 • затверджує подані Правлінням Положення, Рішення, Порядки, Правила, Регламенти та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність органів Агенції;
 • має право першого підпису усіх фінансових документів Агенції;
 • виконує інші функції, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

 

5.2.4 Ревізійна комісія

5.2.4.1 Ревізійна комісія – орган Агенції, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Агенції. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Агенції та звітує про свою діяльність перед Загальними зборами.

5.2.4.2 Ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Агенції.

5.2.4.3 Ревізійна комісія обирається Загальними зборами на два роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники Агенції не можуть бути членами Ревізійної комісії.

5.2.4.4 Ревізійна комісія скликається її Головою принаймні один раз на рік, а також протягом 10 діб на вимогу Правління або Голови Агенції.

5.2.4.5 Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

5.2.4.6 Ревізійна комісія має повноваження:

 • вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Агенції;
 • складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Агенції до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Агенції;
 • проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Агенції, залучати експертів до указаних перевірок.

5.2.4.7 У разі дострокового припинення повноважень Голови Ревізійної комісії, виконання його обов’язків покладається на Заступника голови Ревізійної комісії. У разі дострокового припинення повноважень Заступника голови Ревізійної комісії, виконання його обов’язків покладається на Секретаря Ревізійної комісії. У разі дострокового припинення повноважень Секретаря Ревізійної комісії, виконання його повноважень покладається на Заступника голови Ревізійної комісії. У разі якщо внаслідок дострокового припинення повноважень членами Ревізійної комісії до кількості, що не перевищує двох осіб, на вимогу Голови Агенції скликаються позачергові Загальні збори.

 

5.3 Відокремлені підрозділи Агенції

5.3.1 Агенція може мати може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління згідно з цим Статутом, у порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

5.3.2 Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами.

5.3.3 Відокремлені підрозділи Агенції утворюються та здійснюють свою діяльність на основі цього Статуту.

5.3.4 Відокремлені підрозділи Агенції мають своє положення. Положення про відокремлений підрозділ Агенції містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ Агенції не може суперечити законам та цьому Статуту.

5.3.5 Повноваження відокремлених підрозділів Агенції визначаються положеннями про відповідні відокремлені підрозділи.

5.3.6 Контроль за діяльністю відокремлених підрозділів здійснює Правління Агенції та Голова Агенції.

5.3.7 Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинена за рішенням Правління Агенції, затвердженим Головою Агенції.

 

5.4 Порядок комунікацій між членами Агенції та керівними органами

Повідомлення про рішення керівних органів Агенції надсилаються членам Агенції письмово або через електронні розсилки. Запити до керівних органів Агенції та органів Правління Агенції надсилаються письмово або через електронні розсилки. Перелік та адреси електронних розсилок і порядок їх використання регулюються положенням, яке затверджується Головою Агенції.

 

 1. КОШТИ І МАЙНО АГЕНЦІЇ

6.1 Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Агенція має право на власні кошти, рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

6.2 Джерелами формування коштів та іншого майна Агенції є:

 • безповоротна фінансова допомога, безоплатна передача майна, добровільні пожертвування або гранти від членів Агенції, громадян України, громадян інших країн, інших українських та зарубіжних об’єднань громадян і благодійних організацій, підприємств, установ і організацій;
 • дотації або субсидії з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів;
 • доходи, отримані у вигляді коштів або майна від проведення статутної діяльності, у тому числі доходи від продажу товарів (послуг), які пропагують принципи та ідеї Агенції;
 • майно та кошти, придбані в результаті підприємницької діяльності яку провадить безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);
 • дотації, субсидії, гранти, надані в межах гуманітарної та технічної допомоги, що надається Організації відповідно до законодавства України та міжнародних договорів;
 • будь-які пасивні доходи.

6.3 Агенція може винаймати (орендувати) необхідне рухоме й нерухоме майно.

6.4 Агенція набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою; набуте від вступних, членських, цільових та інших внесків членів Агенції; які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших законних підставах.

6.5 Напрями використання майна та коштів Агенції:

 • на оплату праці штатних працівників Агенції та осіб, які працюють за умовами сумісництва, а також оплату послуг осіб за цивільними угодами чи договорами;
 • витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт, придбання необхідного обладнання;
 • витрати на видання газет, журналів, наукової, науково-популярної, навчально-методичної, довідкової та іншої літератури;
 • участь у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають завданням Агенції;
 • цільове фінансування окремих програм та комунікативних заходів;
 • витрати на відрядження, транспорт, поштові, телеграфні, телефонні послуги та інше, у межах чинного законодавства;
 • інші витрати передбачені цим Статутом.

6.6 Витрати на проведення Загальних зборів, конференцій, засідань Правління Агенції, утримання штатного апарату, а також витрати, пов’язані з організацією міжнародного співробітництва і здійсненням інших заходів, визначаються Правлінням Агенції.

6.7 Агенція не відповідає по боргах (за зобов’язаннями) держави, як і держава не відповідає по боргах Агенції. Так само, Агенція не відповідає по боргах своїх членів, а члени Агенції не відповідають по боргах Агенції.

6.8 Кошти та інше майно Агенції не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

6.9 Відносно майна та коштів, що знаходяться у власності Агенції, Агенція здійснює будь-які угоди, що не суперечать статутним завданням та чинному законодавству України.

6.10 Агенція є самостійною у питаннях прийняття рішень щодо визначення умов оплати праці працівників штатного апарату Агенції та використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.11 Кошти і майно Агенції використовуються на статутні цілі та утримання штатних працівників Агенції.

6.12 У разі саморозпуску Агенції, її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів членів на статутні або благодійні цілі іншому громадському об’єднанню або зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

6.13 У разі реорганізації Агенції, її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

 1. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1 З метою виконання статутних завдань і цілей Агенція може здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства) якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Агенції та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

7.2 Агенція веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в порядку передбаченому чинним законодавством та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.3 Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності Агенції покладено на Голову Правління та головного бухгалтера Агенції. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності підприємств заснованих Агенцією покладено на директора та головного бухгалтера відповідних підприємств.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

8.1 Будь-які зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

8.2 Агенція зобов’язана повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру у строки та в порядку передбаченому чинним законодавством.

 

 1. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ

9.1 Припинення діяльності Агенції може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

9.2 Реорганізація Агенції здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Агенції.

9.3 Ліквідація Агенції здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Агенції або за рішенням суду.

9.4 Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Агенції, за рішенням Загальних зборів призначається ліквідаційна комісія.

9.5 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керівництва справами Агенції. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальних зборів.

9.6 Майно Агенції, ліквідованої за рішенням Загальних зборів, спрямовується на цілі, передбачені цим Статутом.

9.7 Агенція вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту виключення її з державного реєстру.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1 Цей Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації Агенції.

10.2 Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить Правлінню. Щодо тлумачення, роз’яснення та трактування Статуту Правління ухвалює Рішення.

10.3 Перший склад Правління Агенції призначається рішенням Установчого з’їзду з числа засновників Агенції.